Kvalitétsledningssystem

Företagets kvalitetsledningssystem består av 3 delar:
1. Kvalitetspolicy
2. Kvalitetsplaner
3. Egenkontroll

1. Kvalitétspolicy

Kvalitetspolicyn är det överordnade styrmedlet i företagets Kvalitetsledningssystem och sätter de yttre ramarna samt fungerar som ”mind setting” för vår personal. Stockholms Rörvision erbjuder kvalificerad teknisk kunskap

 • Företagets kvalitetspolicy är att ge beställaren rätt kvalitet inom avtalad tid.
 • Genom vår kvalitetspolicy skall beställaren känna fördjupat förtroende för vårt företag
 • Att kunden ser oss som den naturliga samarbetspartnern inom vårt kompetensområde
 • Att hela tiden sträva efter hög och jämn kvalitet
 • Tar till vara och utvecklar medarbetarnas kompetens.
 • Uppfyller gällande lagstiftning, avtalade villkor och gjorda överenskommelser.
 • Ständigt strävar efter att förbättra system, produkter och tjänster.
 • Skapar förtroende hos varje enskild kund för Stockholms Rörvision, vår verksamhet och personal.
 • Följer upp, värderar och förbättrar verksamheten mot uppsatta kvalitetsmål.

2. Kvalitétsplaner

 • Kvalitetsplan upprättas för varje enskilt projekt (eller grupp av projekt beroende på typ av projekt) och innehåller följande:
 • Byggherre / beställare
 • Ansvarig på firman
 • Övriga entreprenörer / installatörer
 • Kontaktpersoner
 • Allmän information om projektet
 • Genomgång av handlingar
 • Genomgång på plats
 • Avvikelserapportering
 • Särskilda krav i projektet
 • Tider
 • Avisering
 • Egenkontroll
 • Om särskild kontroll eller besiktning skall göras

3. Egenkontroll

Egenkontroll utföres alltid i varje enskilt projekt.

 • Omfattningen beskrivs i Kvalitetsplanen och omfattar vanligtvis:
 • Leveranskontroll av material
 • Genomgång och uppmärkning innan rivning av befintliga rör sker.
 • Täthetsprovning / provtryckning
 • Avluftning
 • Elektrikerns (underentreprenör) lagenliga isolations- och jordningskontroll.
 • Funktionsprovning och idriftstagning

Miljöledningssystem

Företagets miljöledningssystem består av 2 delar:
1. Miljöpolicy
2. Miljöplaner

1. Miljöpolicy

Stockholms Rörvision strävar efter att parallellt med kvalitetsarbetet verka för ett aktivt miljöarbete. Allt arbete utgår med hänsyn till gällande miljölagstiftning och uppdragsgivarens krav på miljömärkta produkter. Att ständigt öka vår kunskap om miljöfrågor som berör vårt yrkesförfarande. Vi strävar efter att vara sparsamma med energi, vatten och material. Vi ska sträva efter en god arbetsmiljö.

Material
Stockholms Rörvision:s mål är att använda miljömärkta produkter i första hand, om material utan miljömärkning måste användas informeras uppdragsgivaren om detta för att få möjligheten till att ändra på uppdragets krav.

Leverantörer
Vi har som mål att anlita underleverantörer som kan leverera material som är miljömärkta.

Källsortering
Vid utförande av uppdrag tillgodoses avfallshantering enligt gällande normer beträffande källsortering. Vid miljöfarligt avfall såsom asbest beaktas särskilda regler för detta.

Arbetarskydd
Vid utförande av uppdrag tillgodoses arbetarskyddsstyrelsens gällande normer beträffande personal och omgivning av att rätt utrustning tillhandahålls t, ex skyddskläder, verktyg, luftrening och avspärrningar.

Utbildning
Stockholms Rörvision:s personal förses med fortlöpande utbildning/information om gällande arbetsmiljökrav och miljömärkta produkter.

2. Miljöplaner

Miljöplan upprättas för varje enskilt projekt (eller grupp av projekt beroende på typ av projekt) och innehåller följande:

 • Ev. särskilda krav från beställare eller byggherre
 • Rivning och skrotning, vem som gör vad
 • Vem som sanerar asbest
 • Sophantering
 • Tillvaratagande av material som skall behållas
 • Parkering och uppställning av servicebil
 • Om särskilda arbetstider gäller